BRP Gishkor zone leader Raziq Baloch addressing to the public gathering